ពិគ្រោះជំងឺបេះដូងកុមារ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ដំណឹងល្អ ពីមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត!!!

សូមបងប្អូនសាធារណជនដែលមានកូនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ មានជំងឺបេះដូង អញ្ជើញមកទទួលសេវាពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ នៅអគារបេះដូងកុមារ នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៧ (ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧)។

Consult Heart Chirldren

Posted in News