វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមេកានិកនៃដំណកដង្ហើម និងមុខងារក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើម!

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមេកានិកនៃដំណកដង្ហើម និងមុខងារក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើម!!!
Workshop training mechanism ventilation and function of respirator

ការសិក្សាអំពីមេកានិកនៃដំណកដង្ហើម និងមុខងារក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើម ក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមដោយលោកស្រី Da Cora Sack មកពី Washington University ក្នុងគោលដៅ ពង្រឹងសមត្ថភាព ក្នុងការប្រើជំនួយដំណកដង្ហើមដល់អ្នកជំងឺ ដែលខ្សោយមុខងារផ្លូវដង្ហើម ឲ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកជំងឺ ជាពិសេសប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ទៅតាមបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលជំងឺ។

Posted in News