សេវាពិនិត្យមាត់ស្បូន ដោយឥតគិតថ្លៃ!

មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនស្រ្តីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនលើកទី៨ ដោយមានការផ្តល់សេវាពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃ ៨ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃ ៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ សូមបងប្អូនស្រ្តីដែលរៀបការរួច និងមានអាយុចាប់ពី ៣០ ដល់ ៥០ ឆ្នាំ ដែលមិនឆ្លាប់បានពិនិត្យមាត់ស្បូនក្នុងកំឡុង១ឆ្នាំ ឬ ២ឆ្នាំមុន មេត្តាទូរស័ព្ទមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួសរាន់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨៥ ២២ ១២ ៩២ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចោទជាសំនួរនៅលើសេចក្តីប្រកាសនេះ។

សូមអរគុណ។
Cevical-Cancer

Posted in Events, News